:
OBJEKTIF


Objektif Utama :

Membentuk para huffaz yang seimbang dari segi pembangunan Spiritual, Emosi, Jasmani, Intelek dan Sosial (SEJIS)

Objektif Khusus :

1.Untuk memperkukuh dan memantapkan ketrampilan diri, sahsiah dan pemikiran yang berasaskan Al Quran dan As Sunnah;

2. Untuk melatih pengurusan kehidupan dan kemampuan mental untuk mengharungi cabaran luaran;

3. Untuk memupuk dan mengembangkan tradisi ilmu-ilmu Islam melalui penghayatan Al-Quran;

4. Untuk menanam semangat cinta kepada agama dan penghayatan yang berterusanterhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat;